Hopp til innholdet

Friluftslover i Norge

To hunder løse i fjellet

Sist oppdatert 30. januar 2022

Her har jeg samlet en del lover og regler som er relevante for telting og friluftsliv i i Norge. Se egen artikkel om friluftslover i Sverige. Dette er ingen utfyllende oversikt over lover og regler om friluftsliv, men et utvalg av de mest relevante for de som er på teltturer. Lovene er hentet fra Lov om friluftslivetLov om hundehold (hundeloven) og Forskrift om brannforebygging på Lovdata.no, og Norsk brannvernforening.

Bålforbud

Fra og med 15. april til og med 15. september er det bålforbud i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

I enkelte kommuner har man godkjente bålplasser som også kan brukes i bålforbudsperioden. Noen steder står det på plakater ved disse bålplassene at man skal sende SMS til brannvesenet om man lager bål der i bålforbudsperioden. Brannvesenet eller kommunen kan gi deg svar på om og eventuelt hvor slike finnes. Kommunen kan også fastsette andre lokale bestemmelser.

Vinterstid er det lov å lage bål både i skogen og fjellet, men vurder alltid forholdene og sørg for å slokke ordentlig. 

Ferdsel og telting

Det er lov å ferdes til fots i utmark hele året. Med sykkel kan man ferdes fritt i utmark på fjellet og på stier og veier. Med utmark menes alt som ikke er gårdsplass, hustomt, beitemark, dyrket mark, skogplantefelt og lignende.

Du kan telte opptil to døgn på samme plass uten eierens samtykke i utmark. I innmark kan man bare telte med eiers samtykke. Er man på høyfjellet eller langt fra bebyggelse kan man likevel oppholde seg der mer enn to døgn uten samtykke. Man får ikke telte nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte, eller slik at det er til sjenanse. Tillatelse til å telte forutsetter uansett at man ikke påfører omgivelsene nevneverdig skade eller ulempe. Egne lover kan gjelde i den enkelte kommune.

Det er lov til å ferdes på innmark så lenge bakken er fryst eller snølagt, fra og med 15. oktober til og med 30. april, men ikke på hustomter, gårdsplasser og lignende.

Teltplass med utsikt mot vann og fjell
Langt unna bebyggelse er det lov å telte mer enn ett døgn på samme plass, uten tillatelse fra grunneier.

Hund og båndtvang

Alle hunder skal være i bånd eller inngjerdet fra og med 1. april til og med 20. august. Formålet med bestemmelsen er først og fremst å verne vilt og husdyr, blant annet fugler og deres reir, rein, sau og storfe. I tillegg kan den enkelte kommune ha lokale bestemmelser, for eksempel i snørike vintre for å beskytte rådyr og annet vilt, eller i særlig sårbare områder.

I områder med sau og andre husdyr på beite må man være ekstra forsiktig. Hunder som angriper husdyr eller andre hunder risikerer å bli skadet og i verste fall miste livet:

«Når en hund jager eller angriper tamrein eller husdyr som beiter lovlig, eller når hunden uprovosert angriper en annen hund, kan det utsatte dyrets eier, innehaver eller den som passer dyret, gjøre det inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig for å avverge skade, så sant inngrepet ikke går lenger enn nødvendig og ikke utover det forsvarlige.» (Hundeloven kap. 5, § 14b)

Utenfor båndtvangperioden kan hunden være løs om den blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

To hunder løse i fjellet
Utenfor båndtvangperioden kan du ha hunden løs, men den skal være under kontroll.

Legg inn en kommentar

Oppdag mer fra Friluftsnett

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese